حالت 01

تیم خلاق

محمود عباسی
مدیر بازاریابی
محمود عباسی
رز اسمیت
طراح
رز اسمیت
مونا احمدی
توسعه دهنده وب
مونا احمدی
سارا احمدی
مدیر محصول
سارا احمدی
حالت 02

تیم خلاق

محمود عباسی
مدیر بازاریابی
محمود عباسی
رز اسمیت
طراح
رز اسمیت
مونا احمدی
توسعه دهنده وب
مونا احمدی
سارا احمدی
مدیر محصول
سارا احمدی
مونا احمدی
توسعه دهنده وب
مونا احمدی
رز اسمیت
طراح
رز اسمیت
رز اسمیت
طراح
رز اسمیت
سارا احمدی
مدیر محصول
سارا احمدی
محمود عباسی
مدیر بازاریابی
محمود عباسی
حالت 03

تیم خلاق

محمود عباسی
مدیر بازاریابی
محمود عباسی
رز اسمیت
طراح
رز اسمیت
مونا احمدی
توسعه دهنده وب
مونا احمدی
سارا احمدی
مدیر محصول
سارا احمدی
حالت 01

کاروسل تیم

حالت 02

کاروسل تیم

حالت 03

کاروسل تیم